Ετικέτες

Συνολικές προβολές σελίδας

Αναγνώστες

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

ΚΕΡΑΤΟΚΟΝΟΙ ΔΥΣΤΡΟΦΙΕΣ..


ΔΥΣΤΡΟΦΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
Μιλτιάδης Παπαθανασίου
Επιμελητής Β΄  ΑΤΤΙΚΟΝ Νοσοκομείο
Διάγνωση: Ιστορικό + κλινική εξέταση
Επιβεβαίωση: Ιστολογική εξέταση αν προηγηθεί μεταμόσχευση + Γονιδιακός έλεγχος?
Κοινά χαρακτηριστικά
Αμφοτερόπλευρες, συμμετρικές, αλλά ενίοτε ασύμμετρες
Χωρίς στοιχεία φλεγμονής
Οικογενειακό ιστορικό +/- / Εξέταση συγγενών για υποκλινικές μορφές
Βραδεία εξέλιξη – Έναρξη σε νεαρή ηλικία
Ταξινόμηση – Ανατομική θέση βλάβης
Α. Πρόσθιες – Επιθηλίου, βασικής μεμβράνης επιθηλίου, μεμβράνης Bowman
•  Δυστροφία δίκην γεωγραφικού χάρτη-κηλίδων-δακτυλικών αποτυπωμάτων - Anterior
basement mebrane dystrophy (ABMD), map-dot-fingerprint dystrophy, Cogan’s microcystic
dystrophy
• Δυστροφία του Meesmann
• Δυστροφία των Reis-Bucklers – ποικιλίες: δυστροφία των Thiel-Behnke και δυστροφία  των
Grayson-Wilbrandt
Β. Στρώματος
•  Κοκκιώδης – Granular ή Groenouw τύπου Ι
•  Κηλιδώδης – Macular ή Groenouw τύπου ΙΙ
•  Δικτυωτή - Lattice (Type I, II, IIΙ, ΙΙΙΑ) ή Groenouw τύπου ΙΙΙ
• Δυστροφία του Avellino
• Κεντρική κρυσταλλοειδής δυστροφία του Schnyder
• Δυστροφία δίκην σταγόνων ζελατίνης-Gelatinous drop-like dystrophy
• Κεντρική νεφελοειδής δυστροφία του Francois
• Δυστροφία των Francois-Neetens
Γ. Οπίσθιες - Ενδοθηλίου
• Δυστροφία ενδοθηλίου του Fuchs
• Οπίσθια πολύμορφη δυστροφία
• Συγγενής κληρονομική ενδοθηλιακή δυστροφία - Congenital Hereditary Endothelial Dystrophy,
CHED
Κληρονομικότητα
Συνήθως αυτοσωματική επικρατητική (AD) εκτός κηλιδώδους: AR, 16q22 Ατελής διεισδυτικότητα – Οικογενειακό ιστορικό +/-
•Avellino, Lattice type I, Granular, Reis-Bucklers’: AD, Big h3 gene, 5q31
Διαφορετικοί φαινότυποι της ίδιας κλινικής οντότητας
Συμπτωματολογία
Κοινή
•Υποτροπιάζουσες αποπτώσεις επιθηλίου – Οι πρόσθιες
•Μείωση όρασης – Συνηθέστερα οι στρώματος, αλλά και οι πρόσθιες
•Φυσαλλιδώδης κερατοπάθεια – Οι δυστροφίες ενδοθηλίου
ΜΙΚΡΟΚΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ (ABMD)
Η συνηθέστερη (1% του γενικού πληθυσμού)
Κάθε ηλικία, χωρίς κληρονομικότητα
Ανωμαλία παραγωγής της βασικής μεβράνης του επιθηλίου, έλλειψη ημιδεσμοσωμάτων και
αγκυροβόλων ινιδίων, χαλαρή σύνδεση επιθηλίου – μεμβράνης Bowman.
Συμπτώματα:
Ασυμπτωματική – Σημαντική η διάγνωση προ LASIK – επιπλοκές flap – Ένδειξη PRK
Υποτροπιάζουσες αποπτώσεις επιθηλίου
Επεισόδια ερυθρότητας, πόνου, δακρύρροιας, φωτοφοβίας. Συνήθως κατά το πρωινό ξύπνημα. Επούλωση
σε 1-4 ώρες
ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΑΠΟΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ
Πολλές διαθέσιμες θεραπείες – Ολές μόνο μερικώς αποτελεσματικές
Συχνές υποτροπές
Καθησύχαση του ασθενούς – Δεν επηρεάζεται η όραση, σταδιακή εξασθένηση συμπτωμάτων
Διαθέσιμες θεραπείες
•Τεχνητά δάκρυα
•Αλοιφή το βράδυ
•Υπέρτονο διάλυμα NaCl 5%
•Πιεστική επίδεση
•Θεραπευτικός φακός επαφής (silicone hydrogel extended wear)
•Θεραπεία βλεφαρίτιδος – Υγιεινή + τετρακυκλίνες
•Κολλύριο αυτόλογου ορού
•Μικρονύξεις με βελονή ή με Nd:YAG laser του προσθίου στρώματος
•Επιπολής κερατεκτομή και λείανση με diamond burr
•Excimer laser phototherapeutic keratectomy – PTK PTK
Σε ανθεκτικές περιπτώσεις
Αποτελεσματικότητα περίπου 80% - Υποτροπές 20%
Υπερμετρωπική στροφή σε βαθιές εκτομές ή ανώμαλος αστιγματισμός
Τεχνική
Αφαίρεση επιθηλίου
5-7 μm βάθος εκτομής στη μεμβράνη του Bowman
Ο.Ζ. 6 mm, T.Z. 0.3 mm
Τοποθέτηση μετεγχειρητικά θεραπευτικού Φ.Ε.
ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ MEESMANN
Σπάνια
Επιθηλιακή δυστροφία
Συνήθως ασυμπτωματική – σπανιότερα υποτροπιάζουσες αποπτώσεις
Σημεία: Πολυάριθμες ενδοεπιθηλιακές μικροκύστεις
ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΤΩΝ REIS-BUCKLERS
Σπάνια
AD, Big h3 gene, 5q31
Ιστολογία: Ανώμαλο κολλαγόνο αντικαθιστά τη μεβράνη του Bowman
Συμπτώματα: Νωρίς
Υποτροπιάζουσες αποπτώσεις επιθηλίου - Συνήθεις
Μείωση όρασης – Υποεπιθηλιακές θολερότητες δίκην κυρήθρας (στη Thiel-Behnke)
ΔΙΚΤΥΩΤΗ – LATTICE
Τύπος Ι: Ο συνηθέστερος  (Biber-Haab-Dimmer)
Κληρονομικότητα: AD, Big h3 gene
1η δεκαετία
Σημεία: Λεπτό δίκτυο εναποθέσεων αμυλοειδούς, κυρίως στο πρόσθιο στρώμα
             Δεν επεκτείνονται στην περιφέρεια
             Κεντρική θολερότητα με την παροδο του χρόνο
Ιστολογία: Εναποθέσεις αμυλοειδούς – ερυθρή χρώση με το ερυθρό του Congo, διπλοθλαστικότητα με
πολωτικό μικροσκόπιο
Συμπτώματα: Υποτροπιάζουσες αποπτώσεις επιθηλίου - Συνήθεις
                       Μείωση όρασης
Τύπος ΙΙ (Σύνδρομο Meretoja) Συνδυάζεται με συστηματική αμυλοείδωση, AD Σημεία: Λεπτότερο του τύπου Ι δίκτυο
Τύποι ΙΙΙ και ΙΙΙΑ: AR, Δίκτυο παχύτερο, επεκτείνεται έως το limbus
ΚΟΚΚΙΩΔΗΣ – GRANULAR
Η συνηθέστερη των στρωματικών
Κληρονομικότητα: AD, Big h3 gene, 5q31, έχουν περιγραφεί 8 υπότυποι
1η-2η δεκαετία
Ιστολογία: Εναποθέσεις υαλίνης – ερυθρή χρώση με τριχρωματική χρώση του Masson
Συμπτώματα: Υποτροπιάζουσες αποπτώσεις επιθηλίου - Ασυνήθης
                       Μείωση όρασης - όψιμα
Σημεία: Διακριτές θολερότητες στο πρόσθιο στρώμα – σταδιακά αυξάνουν και    επεκτείνονται βαθύτερα
             Καθαρό ενδιάμεσο στρώμα
             Δεν επεκτείνονται στην περιφέρεια
ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ AVELLINO
AD, big h3 gene, 5q31
Συνδυασμός κοκκιώδους και δικτυωτής
ΚΗΛΙΔΩΔΗΣ – MACULAR
Η σπανιότερη των στρωματικών
Κληρονομικότητα: AR, 16q22 – Μεταβολική νόσος – «τοπική» βλεννοπολυσακχαρίδωση (GAGs)
Τύπος Ι: Συνηθέστερος, παιδική ηλικία, έλλειψη θειϊκής κερατάνης
Τύπος ΙΙ: 2η δεκαετία, φυσιολογική σχέση κερατάνης/δερματάνης αλλά 30% μειωμένη σύνθεση
Ιστολογία: Εναποθέσεις γλυκοζαμινογλυκάνης – κυανή χρώση με την Alcian blue χρώση
Συμπτώματα: Υποτροπιάζουσες αποπτώσεις επιθηλίου - Ασυνήθης
   Μείωση όρασης σχετικά πρώιμα – Έντονη φωτοφοβία
Σημεία:  Θολερότητες με μη ευκρινή όρια  εντοπιζόμενες επιπολής στο  κέντρο αλλά βαθύτερα στην
περιφέρεια.
Τελικά προσβάλλεται όλο το πάχος του στρώματος
 Θολερό ενδιάμεσο στρώμα
 Λεπτός κερατοειδής
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ SCHNYDER
Σπάνια
Υπερχοληστερολαιμία, υπερτριγλυκεριδαιμία
Συμπτώματα: Ασυμπτωματική ή Μείωση όρασης Τριάδα σημείων: Κεντρικές επιπολής κρυσταλλοειδείς εναποθέσεις χοληστερόλης
                  Θολερότητα στρώματος σε όλο το πάχος
                  Γεροντότοξο
ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΔΙΚΗΝ ΣΤΑΓΟΝΩΝ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ
Σπάνια
AR
Θεωρείται υποτύπος της δικτυωτής τύπου Ι
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΥΣΤΡΟΦΙΩΝ
Αν μείωση όρασης
•Επιφανειακές θολερότητες πρόσθιου στρώματος σε περιορισμένο βάθος
PTK ή επιπολής κερατεκτομή
•Εκτεταμένες θολερότητες σε σημαντικό βάθος αλλά καθαρό οπίσθιο στρώμα
Τμηματική ή ενδοστρωματική – Lamellar - κερατοπλαστική (Deep Lamellar Anterior Keratoplasty –
DLAK)
•Θολερότητες εκτεινόμενες στο οπίσθιο στρώμα έως και τη δεσκεμέτειο
Διαμπερής κερατοπλαστική
•Δυστροφίες ενδοθηλίου
Διαμπερής κερατοπλαστική (αν προχωρημένη Fuchs με υποεπιθηλιακή ίνωση) ή Μεταμόσχευση
ενδοθηλίου (Deep Lamellar Endothelial Keratoplasty – DLEK)
PTK στη θεραπεία πρόσθιων δυστροφιών
Ένδειξη θολερότητες πρόσθιου στρώματος σε βάθος έως 100 μm
Υπερμετρωπική στροφή σε βαθιές εκτομές ή ανώμαλος αστιγματισμός
Υποτροπή της δυστροφίας
Καλή ως πρώτη λύση – Δεν αποκλείει μετέπειτα μεταμόσχευση
Τεχνική
Αφαίρεση επιθηλίου
Βάθος εκτομής στρώματος αναλόγως της παθολογίας.
Απόδοση των παλμών σε χωριστά σετ και έλεγχος του ασθενούς στη Σ.Λ. στα μεσοδιαστήματα για το
αναγκαίο βάθος. Καλύτερα υποδιόρθωση και επανάληψη αν αναγκαίο.
Τοποθέτηση μετεγχειρητικά θεραπευτικού Φ.Ε.
ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΣ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ
Σπάνια Δυσλειτουργία ενδοθηλίου – Ενδοθηλιακά κύτταρα μοιαζουν με επιθηλιακά
Βαρύτητα ποικίλλει: Ασυμπτωματική έως και φυσαλλιδώδης κερατοπάθεια από τη γέννηση
Συμπτώματα: Οίδημα κερατοειδούς – Φυσαλλιδώδης κερατοπάθεια
Γλαύκωμα 15%, χαρακτηριστικά ICE
Διάγνωση: Confocal microscopy ή specular microscopy
Δ.Δ. ICE
ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ – CHED
Σπάνια
Απουσία ενδοθηλίου
Τύπος Ι: AD, παιδική ηλικία
Τύπος ΙΙ: AR, στη γέννηση, σοβαρότερη
Αμφοτερόπλευρο οίδημα κερατοειδούς στη γέννηση ή νωρίς στην παιδική ηλικία με φυσιολογική ΕΟΠ
και διάμετρο κερατοειδούς
Δ.Δ: Συγγενές γλαύκωμα, βλεννοπλυσακχαριδώσεις, σκληροκερατοειδής
ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΤΟΥ FUCHS
Συχνή, γυναίκες συχνότερα
Συμπτώματα: Ασυμπτωματική – Μόνο παρουσία guttata
                       Mείωση όρασης, επιδείνωση το πρωϊ
                       Ρήξη επιθηλιακών φυσαλλίδων: πόνος, ερυθρότητα, φωτοφοβία,    δευτερογενείς
επιμολύνσεις, έλκη κερατοειδούς
Σημεία: Σταγονοειδείς βλάβες ενδοθηλίου, guttata
             Δεσκεμέτειος με εικόνα σφυρηλατημένου μετάλλου
             Οίδημα στρώματος. Χρόνιο οίδημα προκαλέι ίνωση
  Επιθηλιακό οίδημα, Φυσαλλιδώδης κερατοπάθεια
Διάγνωση: Κλινική
Παχυμετρία κερατοειδούς: Παρακολούθηση - εξέλιξη
Specular microscopy: Μόνο για επιβεβαίωση
Ιστολογία: Πάχυνση δεσκεμετείου μεμβράνης, προσεκβολές της προς τον πρόσθιο θάλαμο (guttata),
μείωση και εκφύλιση ενδοθηλιακών κυττάρων
Θεραπεία
Μόνο guttata, όχι Fuchs:
Τίποτα
Αν επέμβαση καταρράκτη: Slow phaco (low vacuum, low aspiration), άφθονη χρήση dispersive
ιξωδοελαστικών (π.χ. Viscoat) και ενημέρωση για πιθανή ανάγκη μεταμόσχευσης μελλοντικά Οίδημα κερατοειδούς – Fuchs
Πρωϊνή μείωση όρασης:
Coll NaCl 5% ή αλοιφή, σεσουάρ, έλεγχος ΕΟΠ
Φυσαλλιδώδης κερατοπάθεια:
Συντηρητική θεραπεία: Υπέρτονα, αντιβιοτική κάλυψη, ήπια στεροειδή, θεραπευτικός φακός επαφής
(silicone hydrogel EW)
Χειρουργική θεραπεία
Χωρίς ίνωση:  Μεταμόσχευση ενδοθηλίου (DLEK)
Με ίνωση:  Διαμπερής κερατοπλαστική
Χωρίς προσδόκιμο όρασης:  Κάλυψη με AMG, Οριστικά Conjunctival flap (Gundersen)
Fuchs’ και καταρράκτης
Οπτική οξύτητα?
Σκληρότητα καταρράκτη, ορατότητα για phaco, ηλικία ασθενούς
Επιδείνωση συμπτωμάτων το πρωϊ?
Πάχος κερατοειδούς?  >620-640 μmΥποεπιθηλιακή ίνωση?
Επιλογές
• Μόνο phaco (μετέπειτα μεταμόσχευση αν αποσταθεροποίηση του κερατοειδούς)
• Tripple (PK + phaco or ECCE + IOL)
• Phaco και DLEK
Μόνο μεταμόσχευση (δεν ενδείκνυται συνήθως, μετέπειτα phaco μπορεί να προκαλέσει απόρριψη
μοσχεύματος)
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ DLEK
Συνώνυμα: Posterior Lamellar Keratoplasty (PLK)
                  Deep Lamellar Endothelial Keratoplasty (DLEK)
                  Descemets Stripping Endothelial Keratoplasty (DSEK)
                  Descemets Stripping with Automated Endothelial Keratoplasty (DSAEK)
Πάσχον ενδοθήλιο - Απουσία ίνωσης στρώματος κερατοειδούς
•Δυστροφία του Fuchs
•Αφακική και ψευδοφακική φυσαλλιδώδης κερατοπάθεια
Πλεονεκτήματα DLEK
Ταχεία αποκατάσταση όρασης (1-2 μήνες έναντι 1-2 έτη στην διαμπερή κερατοπλαστική)
Αποφυγή επιπλοκών σχετιζομένων με τα ράμματα (μολύνσεις, νεοαγγείωση, απόρριψη, αστιγματισμός)
Διατήρηση διαθλαστικής δύναμης (ακριβής υπολογισμός δύναμης ενδοφακού αν τριπλή)
Αποφυγή μελλοντικής πιθανής τραυματικής διάστασης τραύματος
Μειονεκτήματα DLEK Τεχνικά δύσκολη
Τεχνική υπό εξέλιξη
Δύσκολα τα 10/10. Interface haze
Η σύγκριση DLEK vs PK θυμίζει τη σύγκριση Phaco vs ECCE 15 χρόνια πριν
ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΣ
Μιλτιάδης Παπαθανασίου
Επιμελητής Β΄, ΑΤΤΙΚΟΝ Νοσοκομείο
Αμφοτερόπλευρη, ενίοτε ασύμμετρη, εκτατική δυστροφία, χωρίς φλεγμονή
Συχνός. 1:2000 στο γενικό πληθυσμό, Υποκλινικός - Forme fruste (συχνότητα?)
Εμφάνιση στην εφηβεία, αργή εξέλιξη έως την 4η δεκαετία συνήθως
Αιτιολογία: Άγνωστη, Γενετική προδιάθεση στην οξειδωτική βλάβη από ελύθερες ρίζες οξυγόνου (τρίψιμο
ματιών, UVB, ατοπία, Φ.Ε.)
Κληρονομικό ιστορικό, συνύπαρξη με ατοπία (άσθμα, έκζεμα, εαρινή κερατοεπιπεφυκίτιδα) και σύνδρομο
Down
Συμπτώματα
Ασυμπτωματικός – Forme fruste κερατόκωνος
       Διαπίστωση κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο διαθλαστικής χειρουργικής
Μείωση οπτικής οξύτητας – Μακρό ιστορικό, βραδεία εξέλιξη
Αυξανόμενη μυωπία/αστιγματισμός
Συχνές αλλαγές γυαλιών – Ανώμαλος αστιγματισμός μη διορθούμενος με γυαλιά
Δυσανεξία μαλακών Φ.Ε.
Παραθλάσεις φωτός/μονόφθαλμη διπλωπία
Απότομη μείωση όρασης λόγω ύδρωπα
Κλινικά χαρακτηριστικά
Λέπτυνση στρώματος
Δακτύλιος του Fleisher – Όρια του κώνου
Πτυχές στρώματος – Vogt’s striae
Ίνωση
Ορατά κερατοειδικά νεύρα
Επηρμένη κεντρική νησίδα προκαλούσα δυσανεξία στη χρήση Φ.Ε. – Proud nebula
Ύδρωπας
Διαγνωστικές εξετάσεις
Σκιασκοπία (ψαλιδοειδείς αντανακλάσεις)
Άμεση οφθαλμοσκόπηση - Red reflex (δίκην σταγόνα ελαίου) Κερατοσκόπιο (ανωμαλία των ειδώλων του δίσκου Placido)
Κερατομετρία (Ks υψηλά, ήπιος<48 D, μέτριος 48-54 D, σοβαρός κερατόκωνος>54 D)
Τοπογραφία κερατοειδούς (κριτήρια Rabinowitz στη κλασσική τοπογραφία, Orbscan ή Pentacam για
διάγνωση forme fruste-υποκλινικού, η εμπειρία εξίσου σημαντική με  τη χρήση κριτηρίων λόγω των
πάμπολλων τοπογραφικών μορφών)
Υπερηχητική παχυμετρία (CCT συνήθως < 450 μm)
Θεραπεία οξύ ύδρωπα
Υποστηρικτική
Τοπικά αντιβιοτικά, κυκλοπληγικά, στεροειδή (αναστολή νεοαγγείωσης για καλύτερη επιβίωση
μελλοντικού μοσχεύματος)
Μικρή χρησιμότητα τα υπέρτονα κολλύρια
Αναμονή αν δυνατό πριν μεταμόσχευση
Θεραπεία proud nebula
Αποχή από φακούς επαφής
Piggy back lenses (soft daily disposable under RGP)
Επιπολής κερατεκτομή ή PTK
Θεραπευτικές παρεμβάσεις στον κερατόκωνο
Τίποτα
Γυαλιά
Φ.Ε.Αεροδιαπερατοί άκαμπτοί φακοί επαφής (Rigid, gas permeable, RGP)
Σκληρικοί Φ.Ε. (scleral lenses)
Κερατοκωνικοί μαλακοί Φ.Ε. (Permasoft)
Piggy back lenses
Κερατοπλαστική
   Διαμπερής
Lamellar
Ενδοκερατοειδικοί δακτύλιοι (Intacs)
Collagen cross-linking
Διαθλαστική χειρουργική – Αντένδειξη
Εφαρμογή RGP Φ.Ε.
Χρονοβόρος – Απαιτεί γνώση και υπομονή
Βοηθητική η τοπογραφία για μορφολογική κατατάξη του κώνου (μικρός κεντρικός, οβάλ, έκκεντρος,
καθολικός)
Στην πράξη πολλές δοκιμές (trial and error)
Ιδανικά:
Apical clearance Flat fitting
Three-point-touch
Αλλά συχνά αποδεκτή λιγότερο από ιδανική εφαρμογή
Καλή Ο.Ο. και ανεκτοί για >10 ώρες ημερησίως από τον ασθενή
Ενδείξεις μεταμόσχευσης
20% των ασθενών με κερατόκωνο θα χρειασθούν μεταμόσχευση.
Ουλοποίση στρώματος που μειώνει Ο.Ο.
Πολύ ανώμαλο προφίλ κερατοειδούς
Δυσανεξία στους Φ.Ε. – Μείωση του χρόνου εφαρμογής τους
Δυσκολία εφαρμογής – αστάθεια των Φ.Ε.
Διαμπερής κερατοπλαστική
Πολύ καλή πρόγνωση στον κερατόκωνο
Δυσκολότερη αν:
Λεπτός κερατοειδής στην περιφέρεια
Μεγάλος κώνος – Fleisher ring
εοαγγείωση κερατοειδούς
Οξύς ύδρωπας
Σοβαρή ατοπική νόσος
Διανοητική καθυστέρηση
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LAMELLAR ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Υγιές ενδοθήλιο - Πάσχον στρώμα κερατοειδούς
•Κερατόκωνος
•Δυστροφίες κερατοειδούς (συνήθως κοκκιώδης, δικτυωτή, Reis-Bucklers)
•Ερπητική κερατίτιδα
•Μετατραυματικές θολερότητες στρώματος
•Θολερότητες μετά μικροβιακές κερατίτιδες
•Νεοαγγείωση στρώματος
•High risk κερατοπλαστικές
Πλεονεκτήματα:
Διατήρηση του υγιούς ενδοθηλίου , σπανιότερη η απόρριψη μοσχεύματος, ήπια και μόνο στρώματος-
επιθηλίου
Επέμβαση σε «κλειστό» οφθαλμό (εξωθητική αιμορραγία)
Προβλήματα:
Τα συνήθη των ραμμάτων, μετεγχειρητικός αστιγματισμός Interface haze – εντονότερο 1ο χρόνο – 10/10? contrast sensitivity?
Υποτροπή της δυστροφίας - αλλά και στη διαμπερή - (Δικτυωτή>Reis-Bucklers>Κοκκιώδη>Κηλιδώδη
Τεχνικά δυσκολότερη (10-20% ποσοστό διατρήσεως - μετατροπή σε διαμπερή, παροδικά διπλός Π.Θ. αν
μικροδιατρήσεις)
Τεχνικές
•Συμβατική
•Τεχνική Big bubble του Anwar
•Τεχνική Melles – Ελεγχόμενο βάθος dissection, επαναληψιμότητα
Ενδοκερατοειδικοί δακτύλιοι (Intacs) στη θεραπεία του κερατόκωνου
Alio JL, Artola A, Hassanein A, Haroun H, Galal A.  One or 2 Intacs segments for the correction of
keratoconus. J Cataract Refract Surg. 2005 May;31(5):943-53.
Ήπιος ή μέτριας βαρύτητας κερατόκωνος
Χωρίς ουλοποίηση στρώματος
Ύπαρξη μέτριας μυωπίας – καλύτερα αποτελέσματα
Έλλειψη αποτελεσμάτων με μακρό χρόνο παρακολούθησης
Νεοαγγείωση στρώματος ? – Μετανάστευση δακτυλίων - επιμολύνσεις
Τοποθέτηση σε ασθενείς που θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν Φ.Ε. ?
Collagen cross-linking στη θεραπεία του κερατόκωνου
Wollensak G, Spoerl E, Seiler T. Riboflavin/ultraviolet-a-induced collagen crosslinking for the treatment of
keratoconus. Am J Ophthalmol. 2003 May;135(5):620-7.
Αύξηση της ακαμψίας των κολλαγόνων ινιδίων.
«Γήρανση» του κερατοειδούς.
Αναστολή της εξέλιξης κερατόκωνου ή υποστροφή του.
Καθυστέρηση της μεταμόσχευσης.
Αποτελέσματα με μακρό follow-up?
Διάρκεια δράσης?, Ασφάλεια? Φακός, ενδοθήλιο? Γενικά περί επιβίωσης μοσχευμάτων
THE AUSTRALIAN CORNEAL GRAFT REGISTRY
Συνολικά επιβίωση διαμπερών κερατοπλαστικών: 86% at 1yr, 73% at 5yrs, 62% at 10yrs, 55% at 15yrs
Διάφορα 79 62 54
Διάμεση κερατίτιδα 88.7 83.1 79
Μικροβιακές κερατίτιδες 69.3 54.2 21.9
Τραυματισμοί 81.5 65.4 38.4
Έλκη 63.3 46.7 46.7
Μη ερπητικές ουλές 89.3 78.9 73.5
Ερπητική κερατίτιδα 85.6 74.8 63.2
Δυστροφίες 94.4 83.1 75.7
Δεύτερο μόσχευμα 73 50.3 35.9
Φυσαλλιδώδης  82.4 58.9 40.5%
κερατοπάθεια
Κερατόκωνος 97% 95% 90%
Αιτία μεταμόσχευσης 1yr 5yrs 10yrs

Δεν υπάρχουν σχόλια: